Offertvillkor BRF-Företag

Tack för Din förfrågan!

Här finner du våra tillhörande offert- och leveransvillkor mm för arbeten som exv. kanalrelining - tätning av skorsten, skorstens- ventilationsarbeten m.m. Försäljning och installation av eldstäder, skorstenar och ventilation!

 • Kanalrelining-skorstenstätning, Keramiska tätningsmassa & rostfria böjbara skorstensrör Reparation och tätning av standardkanaler utförs med Keramiska tätningsmassa, böjbara skorstensrör/ flexslang Ø 100 - 125 mm diameter (10 års återförsäkrad garanti på arbete - material)

  I priset ingår resor, leverans, arbete, enkel håltagning och material (tätmassa/rör) för normalkanal. Om större diameter på rör-slang beställs debiteras mellanskillnad från leverantörens prislista.
 • Kanalrelining-skorstenstätning, Kompositrör typ FuranFlex, FitFire, keramisk HT1000 etc. Reparation och tätning av standardkanaler utförs med valt skorstensrör Ø 100 - 120 mm diameter (25 års återförsäkrad garanti på arbete och materialet) I priset ingår resor, leverans, arbete, enkel håltagning och material (tätmassa/rör).

  I priset ingår resor, leverans, arbete, enkel håltagning och material (rör) för normalkanal. Om större diameter på rör-slang beställs debiteras mellanskillnad från leverantörens prislista. Normalt tillkommer debitering för kapbitar 2 x 0,5m/kanal.
 • Tillkommande arbeten och material. Övriga tillkommande arbeten (exv. rensning, bilning och murning vid exv. kanalstopp, skarpa böjar, åtkomst av kanalbotten etc.) utförs till timprisersättning (450 kr tim exkl. moms) och tillkommande material debiteras efter förbrukning. Tillkommande arbeten och ev. tillkommande material utförs endast på beställning av er och debiteras efter förbrukning

Reservationer, klarlägganden och leveransvillkor (standardtext)

Vi planerar lösningar och metoder samt utförandedatum tillsammans vid beställning (eventuell offertkorrigering-besök sker då tillsammans). Exakt längdförbrukning debiteras, mäts upp vid arbetets utförande.

Bygglov – anmälan! Glöm ej att göra bygglovsanmälan till din/er kommun om arbetet är nyinstallation eller väsentlig ändring av befintlig installation (fråga ditt/ert stadsbyggnadskontor vad som räknas till väsentlig), för mindre ombyggnationer, reparationer och kanalrelingar etc. krävs normalt inte bygganmälan.

Byggrester! Kunden administrerar själv i första hand sina byggrester. Vi packar i sopsäckar brännbart, sten och metall var för sig och placerar på anvisad eller lämplig plats vid husets "avfallsplats". Vi kan åta oss till en byggrestavgift (360kr exkl. moms) att ombesörja mindre mängd avfall (c.a 100-150l). Vi erbjuder dig som kund att få köpa BigBag säck av oss, vi beställer hämtning via vårt konto hos BigBag och fakturerar dig för säckar och hämtningen. Om byggresthjälp önskas, ange det vid arbetsbeställning.

Kanalrelining- tätning etc.! Om annan än angiven metod behövs användas utförs detta och täthet uppnås till min. klass N1 enligt Europastandard. För ytterligare klarlägganden om metoder hänvisas till bilagor med metodbeskrivningar. Minimilängd är fem (5) meter vid kanalrelining. 1 st. enkel håltagning tar ca 1-2 timmar att utföra. Normalkanal är c.a 14x14, 14x25cm.

Vid glidgjutning för att försöka undvika håltagning vid spjäll kan vi utföra tätningen med glidform som går genom spjäll eller med uppblåsbar glidform (manometermetoden). Ev. draghål på öppenspis bortmuras. Vi täthetsprovar vid arbetet, om otäthet finns/kvarstår vid spjäll, i så fall utför vi enkel håltagning för att komma åt och bl.a. handputsa kanalens nedre del. Ev. håltagningar/åtgärder på dragningar i vindar eller andra hinder kan finnas, debiteras enligt standardtext nedan.

 • Beställning av arbeten/material görs med brev, E-post, sign. kopia av denna offert etc.
 • Start/accóntofakturering tillämpas vid utdraget utförande av arbeten. Beställda varor som kaminer, skorstenar, aggregat m.m. startfaktureras med 60% av ordervärdet. Specialbeställd vara kan ej återlämnas, övriga beställda varor kan ev. återlämnas till prisavdrag och fraktkostnader.
 • Faktureringsavgift, ROT-avdragsadministration och räntor utgår enligt offert/prissida.
 • Av er beställda extra arbeten debiteras 450 kr/tim. exkl. moms. Ev. etablering och rese- och fraktkostnader tillkommer vid tillkommande dagar/tillfällen, överenskoms.
 • El, vatten, Wc, sophantering och uppställningsplats för material tillhandahålls av er.
 • Skorstenar, rök- och ventilationskanaler samt takskyddsanordningar förutsätts finnas, samt äga normal byggnadsteknisk standard. Tillgänglighet för arbetet till berörda utrymmen och tak förutsätts. På kanalen kan ev. dragningar eller andra hinder finnas, håltagningar/ åtgärder debiteras enligt standardtext och ö.k./offert.
 • Efterarbeten så som spackling, målning etc. för gjorda håltagningar, friläggningar etc. ingår ej. Vi grovstädar.
 • Vid skada, olycka etc. gäller initialt ägarens- beställarens försäkringar etc. Ev. underentreprenör har egen ansvarsförsäkring (el. motsv. försäkring). Vi är försäkrad i TryggHansa
 • Ev. asbests- eller andra saneringar ingår ej
 • Ev. myndighets- eller andra besiktningar ingår ej

Betalningsvillkor: Vid leverans eller 20 dagar netto. Vid start och ROT avdrag 10 dagar.
Anbudsvillkor: AB04 (ABT06 endast vid offererad ö.k.)

Med hopp om kommande arbeten hos er!

Vänliga hälsningar

SVF AB Skorstensknuten med personal

Bilaga 1

Våra reparationsmetoder för rök- vent- och avgaskanaler

Brandskydd. Luft- -rök och gastät. Kondens- och syraskydd. Tvättbar!

Keramisk tätningsmassa

Metoden är ett snabbt och effektivt sätt att renovera rök- im- och ventilationskanaler i murade skorstenar. Först rengörs kanalerna noggrant, och därefter lägger man på ett keramiskt bruk. Skorstenen får rök- och gastäta väggar med i stort sett bibehållen kanalarea.

Användningsområde
Denna renoveringsmetod lämpar sig bäst för tätning av murade skorstenar till vedpannor, kaminer och öppna spisar, även kakelugnar kan tätas på det här sättet utan att de behöver monteras ned.

Garanti 10När väljer man Keramisk tätningsmassa?
Rök- avgas- Im- och ventilationskanaler skall vara täta. Med tiden uppstår dock skador och slitage inuti en murad kanal som leder till att im- och ventilationskanaler blir otäta. Metoden är ett av de billigaste sätten att täta gamla kanaler. Massan bildar en slät kanalvägg. Draget och därmed rökgasflödet förbättras väsentligt och smuts- och sotavlagringar minskar.

Insatsrör av komposit – FuranFlex, Fit Fire

Kompositröret röret är resultatet av fleråriga forskningsarbeten om nya material. Tillämningen och möjligheterna inom skorstens och ventilationsområdet har visat sig vara stora med denna metod. Komposit har extremt god resistens mot smuts, sot, fetter, syror och baser samt tål en aggressiv miljö och höga temperaturer. Kanalen är extremt slät inuti med låga strömningsmotstånd, röret håller de högsta förekommande täthetskraven i Europanormerna samt klass C – D för ventilation. Materialet är lätt, starkt och har mycket god isolerförmåga. Kompositrör är särskilt lämpad för att skydda mot kondens från olje- gas- eller pelletseldning och inte minst spannmålseldning.

Garanti 25När väljer man insatsrör av komposit?
Metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök- avgas- ventilations- och imkanaler (till- och frånluftskanaler). Den är lämplig vid alla typer av bränslen vid både torr och våt drift. Själva produkten är ett flexibelt insatsrör i ordets rätta mening. Minimalt antal håltagningar krävs, reparation av skiljetungsfel vid murade kanaler, behövs normalt inte! Kanalarean kan vid renovering bibehållas eller väljas mindre. Kompositslangen ändrar dessutom form efter kanalen så att arean inte minskas. Metoden är perfekt för inkapsling av äldre kanal- och rörtyper som eternitkanaler, sönderrostade stålrör etc. vilka inte behöver saneras eller demonteras till ofta höga kostnader. Kompositrör kan också monteras i horisontella kanaler.

Hur fungerar det?
Materialet ser närmast ut som en brandslang vid leverans. Efter att slangen installerats i en kanal formas den med tryckluft och härdas med vattenånga. Resultatet är ett homogent insatsrör från anslutningen till kanalens topp. Inga skarvar, inget läckage. Produkten kan enkelt användas tillsammans med standard detaljer för befintliga renoveringssystem. FitFire går också att förbeställa med färdig isolering på slangen, montaget blir färdigisolerat direkt vid installationen.

Flexibla rostfria skorstensrör - insatsrör av stål

Garanti 10Flexibla böjbara rör – insatsrör används i befintliga rök- avgas- ventilations- och imkanaler. Metoden innebär att böjbara stålrör som är rostfria och syrafasta, monteras i den gamla kanalen och isoleras.

Användningsområde
Fasta och flytande bränslen för torr eller våt drift beroende på rörtyp. Denna renoveringsmetod passar de flesta typer av kanaler där man kan acceptera en minskning av befintlig kanalarea. Ej lämplig vid spannmålseldning (syror).

När använder man Flexibla rör?

Passar de flesta typer av befintliga rök- avgas- ventilations- och imkanaler (till- och frånluftskanaler). Metoden är speciellt lämplig om kanalen har många eller långa sidodragningar eller om kanalen är mycket oregelbunden i storlek. Isolering av röret gör att temperatur bibehålls och draget ökar. Ett flexibelt rör kan användas också i vissa fall där brännbara väggar etc. ligger för nära tegelskorstenen. Insatsrören finns i olika stålkvalitéer, kvalité väljs efter funktionen (torr eller våt drift exempelvis). Metoden innebär alltid en areaförminskning med ökad flödeshastighet!

Insatsrör av keramik – HT 1000

En nyhet på marknaden som håller för just det 1000grader. Metoden är ett renoveringssystem för befintliga rök- avgas- ventilations- och imkanaler (till- och frånluftskanaler). Den är lämplig vid alla typer av bränslen vid både torr och våt drift.

Bilaga 2

Ex. på arbetsbeskrivning i flerfamiljshus, BRF m.fl.

 1. Planering, tidsåtgång och arbetsgång i huset
  Tillsammans med Er vid samrådsmöte före byggstarten bestämmer vi arbetsdatum och praktiska arrangemang. Vi kan tänka oss att delta i ett möte som Ni arrangerar för information till alla boende.

  Arbetstiderna vi håller kommer att vara c:a mellan kl. 07:30 och fram till 17:00, vid behov kan kvällsarbete förekomma. Vi kommer i fastigheten att jobba ”skorstensvis”, det vill säga att vi är i flera våningar samtidigt vertikalt ovanpå/under varandra (exv. höger eller vänster sida av trapphuset).

  Vid arbetsstart täcker vi golvet vid arbetsstället med skyddsplats samt plastar väggar m.m. för att minimera damm och sot vid arbetsplatsen, våningsinnehavaren bör dock själv plocka Undan känsliga inventarier och täcka ytterligare om så önskas.
 2. Skorstens- kanaltätning - reliningen
  Kanalbottnar bilas upp (om inte åtkomlighet finns eller ballongmetoden för glidgjutning används). Vid tätning med kompositrör och stålslang bilas kanalbotten upp eller don, fläktar etc. demonteras för åtkomlighet (när botten nås vid anslutningen).

  Kanalerna åtgärdas enligt vald metod. Avslutningsvis igenmuras gjorda håltagningar. Om problem uppkommer så att det exv. behöver göras uppbilningar av kanaler i andra lägenheter för åtkomlighet, dolda skorstensdragningar etc. som behöver öppnas eller att skiljeväggar är så dåliga att annan tätningsmetod måste användas så meddelas Ni omgående så att samråd kan ske för alla parters bästa
 3. Efterarbeten
  Egenkontroller och garantidokumentation sammanställs av oss och anmäls till materialleverantörens garantifond för återförsäkring.

  Vid eventuell efterbesiktning på utförda arbeten av besiktningsman deltar representant från oss.

  Eventuell arbetsgarantiåtgärd görs snarast av oss i samråd med Er.

Bilaga 3

Uppskattade c:a längder på kanaler

Kanal längd

Exempel på längdberäkning, olika hus till hus. Finns vindsdragningar etc. som relinas ökar längden något.